Sports


  • Sports Committee
Sr.No. Name Designation
1. Shri. Rajeev M. Bhandary Chairman
2. Shri. Jagannath V. Shetty Secretary
3. Shri.Loknath A Shetty Treasurer
4. Shri. Devadas L. Kulal Member
5. Shri. Prabhakar R. Shetty Member
6. Shri.Vasant N. Suvarna Member
7. Shri. Ramesh A. Shetty Member
8. Adv.R. M. Bhandari Member
9. Shri.Vijith T Shetty Member
10. Shri.Venugopal M Rai Member
11. Shri. Harish S. Kalkura Member
12. Shri.Sathyanath Shetty Member
13. Shri. Jayakar G Shetty Member
14. Smt. Udaya Shetty Member
15. Smt.Yogini S. Shetty Member
16. Shri.Babu Mogaveera Member
17. Shri.Santosh P.Shetty Member
18. Shri. Tharanath S. Amin Member
19. Shri.Anand B.Moolya Member
20. Shri.Gangadhar Shettigar Member
21. Shri.Laxman C.Moolya Member
22. Shri. Anand D. Shetty Member
23. Shri. Arun Shetty, Padukudur Member
24. Smt. Chandrika Salian Member
25. Smt. Uma Shetty Member